בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

מומחה חוץ - foreign expert

מומחה חוץ מוגדר בתקנות מס הכנסה כתושב חוץ שנתקיימו לגביו כל אלה:

  1. הוא הוזמן מחוץ לישראל בידי תושב ישראל שאינו קבלן כוח אדם או מתווך כוח אדם, כדי לתת שירות לאותו תושב ישראל בתחום שבו יש לתושב החוץ מומחיות ייחודית;
  2. הוא שוהה בישראל כדין;
  3. בכל תקופת שהייתו בישראל הוא עסק בתחום מומחיותו הייחודית;
  4. בעד עיסוקו בתחום מומחיותו שולמה לו הכנסה בסכום העולה על 10,000 שקלים חדשים, כשהוא מוכפל במספר חודשי שהייתו בה ונוכה ממנה במקור מס כדין.

מומחה חוץ זכאי להכרה בהוצאות אש"ל, שאינן מוכרות לעובד זר שאינו מומחה חוץ.

להבדיל ממרבית העובדים הזרים, שהסיבה העיקרית להעסקתם בארץ היא נכונותם לעבוד בשכר נמוך ובעיסוקים שאינם חביבים על אזרחי המדינה, מומחה חוץ מועסק בשכר גבוה, עקב מחסור במומחים בעלי הידע הייחודי שהוא מביא אתו.