בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

יחסי עובד-מעביד - employee-employer relationship

שאלת קיומם של יחסי עובד-מעביד היא שאלה מרכזית בתחום משפט העבודה, שהרי הזכויות והחובות בתחום זה קיימות רק בתנאי שמתקיימים יחסי עובד-מעביד, ואינן קיימות בסוגי קשר אחרים, כגון זה שבין מזמין עבודה לקבלן. יחסי עובד-מעביד הם יחסים חוזיים, אולם לא רק ההתקשרות החוזית שבין הצדדים היא הקובעת בעניין זה, אלא טיב היחסים שנוצרו למעשה. בדרך כלל אין ספק בדבר קיומם של יחסי עובד-מעביד, אך במקרי גבול לא מעטים נדרשת הכרעה בעניין זה. בית הדין לעבודה קבע מבחנים לקביעת קיומם של יחסי עובד-מעביד, ואלה הם:

  • מבחן השליטה (control test) או מבחן הכפיפות (subordination test): העובד מחויב לפעול על-פי הוראות המעביד.
  • מבחן הקשר האישי (personal relations test): העבודה צריכה להיעשות באופן אישי על-ידי העובד, ואין לו רשות לבצעה באמצעות מחליף או עוזר.
  • מבחן האדם הסביר (prudent man test): בהתאם לתשובה שהיה נותן אדם אובייקטיבי למראה חוזה ההעסקה הנבחן.
  • מבחן ההשתלבות (integration test): זהו המבחן העיקרי הנהוג כיום, ובו שני תנאים:
    • העובד משולב במפעלו של המעביד, כלומר הוא מועסק בעבודה הנחוצה לפעילותו של המעביד.
    • ההשתלבות במפעל אינה כחלק מעסק עצמאי של העובד.
  • מבחן מעורב (mixed test): מבחן שהתפתח בשנים האחרונות, ובמרכזו מבחן ההשתלבות, אך לא כמבחן יחיד. מבחן זה משמש במקרים שבהם המבחנים הרגילים אינם מאפשרים הכרעה, ובו נקבע המעמד לאור בחינת כל המרכיבים שעליהם מושתתת מערכת היחסים שבין הצדדים, תוך מתן משקל נאות לכל מרכיב בהתאם לנסיבות המקרה.

לשאלת קיומם של יחסי עובד-מעביד חשיבות גם בחוק הביטוח הלאומי, שחלק מהזכויות המוגדרות בו, כגון הזכות לדמי אבטלה, ניתנות רק לשכירים. גם בפקודת מס הכנסה חשיבות לשאלה זו, למשל מבחינת חובת הניכוי במקור ומבחינת הזכות לפטור ממס בגין פיצויי פיטורים.

חייל המשרת בצה"ל על-פי התחייבות לשירות קבע אינו בגדר עובד, כלומר אין מתקיימים יחסי עובד-מעביד בינו ובין הצבא. גם במצבים נוספים, שבהם קיים דמיון רב ליחסי עובד-מעביד, אך הם נובעים מהתנדבות, כפיה, מעמד ועוד, לא מתקיימים יחסי עובד-מעביד.