בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

חלף הודעה מוקדמת - in lieu of advance notice

מעביד המעונין שהודעת פיטורים שנתן לעובד תיכנס לתוקף באופן מיידי חייב בתשלום פיצוי לעובד על שלילתה של תקופת ההודעה המוקדמת. פיצוי זה קרוי חלף הודעה מוקדמת.

סעיף 7 לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות קובע שהפיצוי יהיה בסכום השווה לשכרו הרגיל בעד התקופה שלגביה לא ניתנה ההודעה המוקדמת. השכר הרגיל לעניין זה הוא השכר המשמש בסיס לחישוב פיצויי הפיטורים.

מבחינת מס הכנסה דינו של חלף הודעה מוקדמת כדינו של מענק פרישה, להבדיל משכר המשולם בתקופת הודעה מוקדמת, שדינו כדין שכר רגיל. על פי פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה, לעניין דמי ביטוח לאומי דינו של חלף הודעה מוקדמת המשולם מכוח חוק כדין שכר רגיל שהיה משולם בתקופה שבה היה העובד זכאי להודעה מוקדמת (שנשללה ממנו). חלף הודעה מוקדמת המשולם על פי חוזה (ולא מכוח חוק) פטור מדמי ביטוח לאומי.