בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951 - Hours of Work and Rest Law

חוק הקובע את מסגרתם של יום העבודה ושבוע העבודה, ואת התמורה שתשולם לעובד בעת חריגה ממסגרת זו, כגון עבודת שעות נוספות או עבודה במנוחה השבועית.

בשונה ממרבית חוקי המגן, החלים על כל העובדים, מונה סעיף 30 לחוק זה סוגים אחדים של עובדים שעליהם אין החוק חל, כגון "עובדים בתפקידי הנהלה או בתפקידים הדורשים מידה מיוחדת של אמון אישי".

לטקסט המלא של חוק שעות עבודה ומנוחה