בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

חוק פסיקת ריבית והצמדה, תשכ"א-1961 -

החוק מסמיך רשות שיפוטית לפסוק תשלום ריבית והפרשי הצמדה בגין סכום כסף שפסקה לבעל דין. במקרים שבהם בית הדין לעבודה אינו פוסק פיצוי הלנת שכר בגין חוב של מעביד לעובד, הוא נוהג לפסוק ריבית והפרשי הצמדה בהתאם לחוק זה.

לטקסט המלא של חוק פסיקת ריבית והצמדה