בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א-2001 -

חוק המבסס את הנוהג לתת הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות. חידוש שהונהג בחוק זה הוא חיוב המעביד לתת לעובד, עם סיום העבודה, אישור בכתב על תקופת עבודתו.

לטקסט המלא של חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות