חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א-2001

בסיס ידע מילון לתנאי עבודה

חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א-2001 -

חוק המבסס את הנוהג לתת הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות. חידוש שהונהג בחוק זה הוא חיוב המעביד לתת לעובד, עם סיום העבודה, אישור בכתב על תקופת עבודתו.

לטקסט המלא של חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות