בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה (תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה), תשס"ב-2002 -

החוק מחייב את המעביד למסור לעובד חדש, תוך 30 יום מיום תחילת עבודתו, הודעה בכתב המפרטת את תנאי העבודה: תיאור התפקיד, המשכורת הכוללת, תנאים סוציאליים, אורך יום העבודה או אורך שבוע העבודה ועוד. לעובד שהחל לעבוד לפני תחילת תוקפו של חוק זה יש למסור הודעה על-פי דרישתו. כמו כן יש למסור הודעה על שינוי בתנאי העבודה.

בנוסף מחייב החוק להודיע למועמד לעבודה, המשתתף בהליכי מיון לעבודה (כלומר זומן לריאיון עבודה או לבחינת מיון), על מצבו בהליך זה. את ההודעה יש למסור בשני מקרים:

  • הודעה על התקדמות הליכי המיון לעבודה תימסר אחת לחודשיים לפחות מיום תחילת השתתפות המועמד בהליכי המיון;
  • הודעה על אי-קבלתו לעבודה של המועמד תימסר לא יאוחר מ–14 ימים מהיום שבו אדם אחר התקבל לעבודה שלגביה נערכו הליכי המיון.


לטקסט המלא של חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה)