בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), תשנ"ה-1995 - National Insurance Law

חוק זה מסדיר את פעולתו של המוסד לביטוח לאומי. בחוק מוגדרים ענפי הביטוח של המוסד, הזכויות המוענקות למבוטחים בכל ענף והתנאים המכשירים קבלת זכויות אלה, וגובה דמי הביטוח הלאומי.

עם חקיקת החוק, בשנת 1953, נכללו בו ארבעה ענפי ביטוח: ביטוח זקנה, ביטוח שאירים, ביטוח נפגעי עבודה וביטוח אמהות. במהלך השנים נוספו לחוק ענפי ביטוח נוספים, לשיפור הביטחון הסוציאלי בישראל.

לטקסט המלא של חוק הביטוח הלאומי
לטקסט המלא של תקנות הביטוח הלאומי
לאתר המוסד לביטוח לאומי