בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

(חופשה ללא תשלום (חל"ת - unpaid leave, leave without pay

חופשה שבה ממשיכים להתקיים יחסי עובד-מעביד, אך העובד אינו עובד בתקופה זו, והמעביד אינו משלם שכר בגינה. לא רק לשכר אין העובד זכאי בתקופת החופשה ללא תשלום, אלא גם לזכויות אחרות הנלוות לשכרו כגון הזכות לדמי-מחלה, ובדרך-כלל אין תקופה זו נכללת בחישוב הוותק של העובד, לכל הזכויות התלויות בוותק, כגון פיצויי פיטורים, תוספת ותק וכו'. עם תום החופשה זכאי העובד לחזור לתפקידו הקודם או לתפקיד דומה.

עובדת שילדה זכאית לצאת לחופשה ללא תשלום בתום חופשת הלידה, בהתאם לתנאים המפורטים בחוק עבודת נשים. משך החופשה הוא עד 12 חודשים והוא תלוי בוותק של העובדת. לאב נתונה הזכות לצאת לחופשה ללא תשלום במקום האם.

במקרים אחרים היציאה לחופשה ללא תשלום מצריכה את הסכמת המעביד.

חופשה ללא תשלום - שאלות ותשובות.