בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

ועדת הורוביץ - Horowitz Committee

ועדה שמונתה בסוף שנת 1961 על-ידי ממשלת ישראל, וכונתה בשם זה על שם העומד בראשה, נגיד בנק ישראל דאז, דוד הורוביץ. הוועדה נתבקשה להציע רפורמה במבנה השכר של העובדים בשירות המדינה. המלצות הוועדה פורסמו בחודש אפריל 1963, ובהן נכללו ההמלצות הבאות:

  • השכר יקבע לפי תפקידו של העובד, כך שישולם שכר שווה בעד עבודה שוות ערך.
  • יקבע דירוג אחיד שבו ישובצו כל עובדי המדינה.
  • לכל תפקיד תותאם דרגה אחת בלבד, כך שעובד יועלה בדרגה רק עם שינוי תפקידו.
  • יש לפשט את מבנה השכר. השכר יכלול ארבעה רכיבים: שכר יסוד, תוספת ותק, תוספת משפחה ותוספת יוקר.
  • תמורת עבודה בתנאים מיוחדים יינתנו תוספות מיוחדות.
  • לעובדים זוטרים ישולם גמול שעות נוספות בהתאם לרישום שעות העבודה; לעובדים בכירים לא יינתן גמול שעות נוספות.