בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

הצמדה למדד - indexation, linkage, index-linking

שמירה אוטומטית על כוח הקנייה של סכום כסף באמצעות עדכון גובה הסכום בהתאם לשינויים במדד. בקביעת הצמדה למדד יש לציין את מאפייניה הבאים:

  • המדד אליו מבוצעת ההצמדה: מדדים נפוצים לעניין זה הם מדד המחירים לצרכן, שער הדולר והשכר הממוצע במשק.
  • מועד ביצוע ההצמדה: במועד קבוע (מדי חודש, מדי חצי שנה וכדומה), או לאחר הצטברות שינוי מסוים במדד.
  • שיעור ההצמדה: הצמדה מלאה או הצמדה חלקית.

לשכרם של מרבית השכירים ניתנת הצמדה חלקית למדד המחירים לצרכן באמצעות תוספת היוקר. בחוזי עבודה אישיים ניתן למצוא הצמדה מלאה למדד, מדי חודש או בתכיפות נמוכה יותר. בתנאיה של הלוואה הניתנת לעובד מופיעה לעתים הצמדה (מלאה או חלקית) למדד המחירים לצרכן או לשער הדולר. הסכומים השונים המופיעים בפקודת מס הכנסה צמודים במלואם למדד המחירים לצרכן, והסכומים המופיעים בחוק הביטוח הלאומי צמודים לשכר הממוצע במשק.

למחשבון הצמדה למדד.

לאתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.