בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

העלאת שכר כללית - general pay increase

העלאת שכר הניתנת לכל העובדים במפעל, בענף או במדינה כולה. להעלאת שכר כללית וריאציות אחדות:

מאופייה של העלאת שכר זו נובע שהיא אינה מביאה בחשבון את תרומתו האישית של כל עובד, וקביעתה נעשית לפי מאפייני המפעל או מאפיינים סביבתיים.