בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

הסדר קיבוצי - collective settlement

קביעה קיבוצית של תנאי העבודה, אשר אינה מקיימת את התנאים הנדרשים בחוק הסכמים קיבוציים לראייתה כהסכם קיבוצי. בהסדר קיבוצי מתקיים לפחות אחד מהמאפיינים הבאים, אשר מונע את ראייתו כהסכם קיבוצי:

  • הכללים לא הוגשו לרישום לשר התעשייה, המסחר והתעסוקה, ואולי אף לא נכתבו.
  • ההסדר אינו פרי משא-ומתן קיבוצי, אלא מקורו בהוראה חד-צדדית של המעביד.
  • תוכן ההסכם חורג מהתוכן שמגדיר החוק כנושאיו של הסכם קיבוצי.
  • הצדדים החתומים על ההסכם אינם מתאימים להיות חתומים על הסכם קיבוצי.

מעמדו של הסדר קיבוצי נחות לעומת מעמדו של הסכם קיבוצי. כך, למשל, יכול עובד לוותר על זכויות המוקנות לו בהסדר קיבוצי, אך אינו יכול לוותר על זכויות המוקנות בהסכם קיבוצי.