בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

הנחה מריבית -

כאשר עובד מקבל הלוואה ממעבידו, קובעות תקנות מס הכנסה כיצד לבחון האם בהלוואה גלומה הנחה בגובה הריבית, והנחה זו נחשבת להכנסת עבודה החייבת במסים. ריבית שאין בה הנחה, בשנת 2012, היא ריבית של 6.24% לשנה כאשר יתרת הקרן עולה על התקרה לעניין זה (7,560 ש"ח בשנת 2012), והצמדה למדד כאשר יתרת הקרן נמוכה מסכום זה. ההפרש בין הריבית לפי תקנות אלה ובין הריבית שהעובד משלם בפועל קרוי "ריבית רעיונית".

לתקנות מס הכנסה (קביעת שיעור הריבית), התשמ"ה-1985.