בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

הכנסה מזכה - entitled income

הכנסה מזכה מוגדרת בסעיף 47 לפקודת מס הכנסה כסך כל הכנסתו החייבת של יחיד, עד לתקרה (8,200 ש"ח לחודש בשנת 2011). בגין חיסכון בקופת גמל לשכירים, בגבולות 5% מההכנסה המזכה, זכאי העובד לזיכוי ממס (כלומר להפחתה מסכום המס שחושב לו) בגובה 25% או 35% מהניכוי לקופת-הגמל. הפרשת המעביד לקופת גמל לתגמולים בגבולות תקרה זו פטורה ממס. גם החיסכון בקופת גמל לעצמאיים המעניק ניכוי ממס הוא בגבולות התקרה להכנסה מזכה. על חלק החיסכון שמעל לתקרה זו לא ניתנות הקלות מס.