בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

החזר הוצאות בפועל - out-of-pocket expenses

במשכורת של עובדים רבים נכללים רכיבים של החזר הוצאות, כגון החזקת טלפון. רכיבים אלה אינם תלויים, בדרך כלל, בהוצאה בפועל שהיתה לעובד בנושאים אלה, והם נחשבים כהכנסת עבודה. שונה מצבם של רכיבים המהווים החזר הוצאות בפועל, כלומר בהם מחזיר המעסיק לעובד סכומי הוצאות בפועל שהיו לעובד למען מעסיקו, בהתאם לקבלות שמציג העובד. דוגמאות:

  • נסיעה בתחבורה ציבורית שביצע העובד בשליחות מעסיקו (נסיעה לספק, ללקוח וכדומה, אך לא נסיעה של העובד מביתו לעבודה וחזרה).
  • שיחת טלפון לחו"ל לצורכי העבודה שבוצעה מביתו של העובד.
  • רכישת ספרות מקצועית, מכשירי עבודה וכדומה, שביצע העובד למען מעבידו.

 הוצאות אלה נחשבות להוצאות של המעסיק, והחזרתן לעובד אינה נחשבת, משום בחינה, כחלק משכרו של העובד. מקרה יוצא דופן, שבו תשלום בגין הוצאות בפועל נחשב כהכנסת עבודה, הוא החזר הוצאות בגין נסיעה בשליחות המעסיק שעשה העובד ברכבו הפרטי.