בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

הוצאה מותרת בניכוי - deductible expence

בפקודת מס הכנסה, הוצאה שניתן להפחיתה מההכנסה של עסק או של אדם, כך שסכום ההוצאה לא ייכלל בהכנסה החייבת. המשכורת המשולמת לעובד היא הוצאה מותרת בניכוי למעסיק. 

לעתים נקבעת תקרה לגובהה של ההוצאה המותרת בניכוי. דוגמה: ההוצאה לרכישת כרטיס טיסה לנסיעה עסקית לחו"ל מותרת בניכוי בגבולות מחירו של כרטיס במחלקת עסקים. 

הוצאה שאינה מותרת בניכוי היא הוצאה עודפת.