בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

הודעה מוקדמת - advance notice

החובה לתת הודעה מוקדמת על פיטורים או התפטרות קבועה בהסכמים קיבוציים ובחוזי עבודה אישיים רבים, ונהוגה אף כאשר לא נקבעה במפורש בהסכם עבודה. בהסכם קיבוצי כללי מחודש ספטמבר 1996 ובצו הרחבה שהוצא לו נקבעו כללים לאורכה של תקופת ההודעה המוקדמת, ובכך הורחבה האוכלוסייה שעליה חלה חובה זו. צעד אחרון לביסוס החובה לתת הודעה מוקדמת נעשה בשנת 2001, עם חקיקת חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, המקנה זכות זו לכל עובד.

החוק דורש שההודעה תכלול את תאריך מתן ההודעה ואת תאריך הכניסה לתוקף של הפיטורים או ההתפטרות. בנוסף לכך רצוי לכלול בהודעה על פיטורים את הפרטים הבאים:

  • הסיבות לפיטורים. סיבות אלה מהוות הגנה מפני טענה אפשרית של העובד שהפיטורים נעשו שלא כדין.
  • התייחסות לפיצויי פיטורים ומענקי פרישה אחרים שיינתנו (או לא יינתנו) לעובד המפוטר.
  • במידת הצורך, מילים שנועדו לרכך את המכה שהונחתה על העובד, מתוך מחשבה על תפקודו של העובד בתקופת ההודעה המוקדמת (ואולי גם אחריה).

בהודעה על התפטרות רצוי לכלול את הסיבות להתפטרות כאשר סיבות אלה מהוות בסיס לתביעת פיצויי פיטורים.

כל מרכיבי מכתב הפיטורים מופיעים בדוגמה הבאה (פורסמה בשבועון "העיר", 25.9.2001): 

                                                                                                                               17 ביולי 1958

לכבוד הגב' גילה אלמגור
כאן
גב.נ.
בהתאם להחלטת האסיפה הכללית ובהתאם להחלטת התיאטרון הבימה, ובהסתמך על החוזה הקיים בינך ובין הנהלת התיאטרון, אנו מודיעים לך בדרך זאת כי ניאלץ לצערנו לשחררך מהעבודה עם תום העונה הזאת, דהיינו ה-2 בספטמבר 58'.

פיטורים אלה הם לצערנו צורך השעה ומוכתבים לנו לאור מצבנו הכספי החמור, ואין לראות בהם בשום פנים ואופן פיטורים מטעמים אמנותיים.

ניתנה הוראה מתאימה להנהלת החשבונות לערוך את סיכום חשבון משכורתך, והננו מבקשים לפנות להנהלת חשבונות במקרה של בירורים או משאלות.

אנו תקווה כי למרות צעדנו החמור הזה תראי את עצמך כקשורה לבית הזה ואנו מצדנו מבטיחים כי ברגע שנוכל נפנה אליך שנית על מנת לחדש את קשרי העבודה האמנותית.

אנו מאחלים לך כל טוב ומקווים כי תמצאי דרך לעבודה אמנותית מחוץ לתיאטרון הבימה.

בכבוד רב,

בשם ההנהלה

ההודעה המוקדמת נועדה לאפשר לעובד המפוטר למצוא עבודה אחרת, או לאפשר למעביד של עובד שהתפטר למצוא עובד מחליף. בהסכמים קיבוציים שונים גדל אורך התקופה של ההודעה המוקדמת בהתאם לוותק של העובד ובהתאם לחשיבות תפקידו בארגון. אורך מקובל הוא בין שבועיים לחודשיים, ועשוי להגיע במקרים קיצוניים לחצי שנה ויותר. 

בהתחשב בעובדה שתקופת ההודעה המוקדמת נועדה לאפשר לעובד לחפש עבודה אחרת, קובע חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה) כי תקופת שירות המילואים לא תיכלל במניין ימי ההודעה המוקדמת. 

עבירת משמעת חמורה, ובפרט הפרת חובת הנאמנות החלה על העובד, עלולה לגרום לפיטורים תוך שלילת הזכות להודעה מוקדמת. 

ראה גם חלף הודעה מוקדמת

לצו הרחבה בדבר הודעה מוקדמת לפיטורים.