בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

דמי חבר בוועד עובדים - employees committee fee

סכום המנוכה משכרו של העובד ומועבר לוועד העובדים שהוא חבר בו. סכום זה מחושב על-פי שכרו של העובד והוא אינו עולה על 0.4% מהשכר.