בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

דיני מסים - tax law

חוק יסוד: משק המדינה קובע: "מסים, מילוות חובה ותשלומי חובה אחרים לא יוטלו, ושיעוריהם לא ישונו, אלא בחוק או על פיו". בהתאם לכך משמשים חוקים אחדים למיסוי השכר: