בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

בסיס המס - tax base

המוצר, ההכנסה או השירות עליהם מוטל מס. בהקשר של השכר בסיס המס הוא רכיבי השכר החייבים במס. נקודת המוצא להגדרת בסיס המס למסים החלים על השכר היא הגדרתה של הכנסת עבודה בסעיף 2(2) לפקודת מס הכנסה, ורכיבים אחדים שאינם נכללים בהכנסת עבודה, נוספים לבסיס המס לחישוב מס שכר

הרפורמה במס הכנסה שנעשתה בשנת 1975 בעקבות הדו"ח של "ועדת בן שחר" הביאה להרחבת בסיס המס תוך הקטנת שיעוריו. הרחבה נוספת של בסיס המס, ושוב תוך הקטנת שיעוריו, נעשתה בשנת 1990 במסגרת תיקון מספר 83 לפקודה. בשנת 2003 הורחב בסיס המס פעמיים: בתחילת השנה הוטל מס על הכנסות המופקות בשוק ההון ובתוכניות חיסכון, ובאמצע השנה הוטל מס על הכנסות מהימורים. במקביל לצעדים אלה הופחתו שיעורי המס על הכנסת עבודה. 

רכיב שכר עיקרי שאינו נכלל בבסיס המס הוא הפרשות המעביד לקופות הגמל למיניהן. להפרשה הפטורה ממס קבועה תקרה, והפרשה העולה על תקרה זו חייבת במס.