בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

ביטוח נפגעי תאונות - accident injury insurance

תושב ישראל שמלאו לו 18 שנה, וטרם הגיעו לגיל פרישה, וקרתה לו תאונה שכתוצאה ממנה אבד לו כושר התפקוד זכאי לדמי תאונה מהמוסד לביטוח-לאומי. דמי התאונה ישולמו בעת שהמבוטח נמצא בישראל ועקב אובדן כושר התפקוד לא עסק בעבודה כלשהי.

דמי התאונה ישולמו בעד תקופה של עד 90 ימים רצופים החל ביום שלאחר יום התאונה, אך לא יותר מ-90 ימים בשנת כספים אחת. דמי התאונה ליום הם:

  • לגבי מי שביום התאונה היה עובד או עובד עצמאי, בשיעור דמי הפגיעה ליום שהיו משתלמים לו אילו נפגע בתאונת עבודה;
  • לגבי שאר המבוטחים, 25% מהשכר היומי הממוצע במשק, כלומר 25% מהשכר הממוצע במשק, מחולק ב-30.

לא משולמים דמי תאונה בעד תקופה שבה המבוטח זכאי לתשלום בעד אי כושר עבודה לפי כל חוק (למעט פקודת הנזיקין), הסכם קיבוצי, הסדר קיבוצי, תקנון של קופת גמל, חוזה עבודה או תקנון של קרן ביטוח או קרן פנסיה. תנאי זה, שמטרתו למנוע תשלום כפול לעובד במקרה של תאונה, מצמצם מאוד את מספר המקרים שבהם ניתן תשלום במסגרת ענף ביטוח זה. 

כמו-כן לא משולמים דמי תאונה בתקופה שבה המבוטח מאושפז במוסד לטיפול רפואי שלא לשם קבלת טיפול רפואי עקב התאונה, משרת בצה"ל, או נמצא במאסר.

לאתר של המוסד לביטוח לאומי - ביטוח נפגעי תאונות