בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

ארגון מעבידים - employers' association

ארגון המאגד מעבידים לשם עיסוק בנושאים משותפים למעבידים אלה, ובפרט משא ומתן קיבוצי עם ארגוני עובדים. בישראל מאוגדים ארגוני מעבידים לפי הענף המקצועי שבו פעילים מעבידים אלה. להתאגדות שתי רמות: רמה מקומית ורמה ארצית. התאחדות התעשיינים היא ארגון המעבידים הראשון שנוסד בארץ ישראל, בשנת 1921, ובה חברים כ-1,700 מפעלי תעשייה. לשכת המסחר נוסדה אף היא בשנת 1921, ובשנת 1922 נוסדה התאחדות האכרים. ארגוני המעבידים במגזר הפרטי בישראל מאוגדים במסגרת לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים. מרכז השלטון המקומי הוא ארגון מעבידים של הרשויות המקומיות. 

אחדים מדיני העבודה, כגון חוק הסכמים קיבוציים, מתייחסים למושג זה, אך הם נמנעים מלהגדירו. בעבר נידונה האפשרות להסדיר בחוק את פעולתם של ארגוני מעבידים וארגוני עובדים, אך חוק כזה טרם נחקק. מאפייניו של ארגון מעבידים נקבעו, בנסיבות אלה, בפסקי דין המתייחסים לחוקים שבהם נעשה שימוש במושג זה. מאפיינים אחדים שנקבעו בפסיקה:

  • הארגון הוא ארגון קבע (להבדיל מהתארגנות אד-הוק), או לפחות ארגון שהוקם לפרק זמן ממושך.
  • לארגון יש תקנון המסדיר את פעולתו. בפרט על התקנון להסמיך את הארגון לדון בהסכמי עבודה ובתנאי עבודה של עובדי המעבידים החברים בארגון.

לאתר של התאחדות התעשיינים
לאתר של התאחדות הקבלנים והבונים בישראל
לאתר של התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל
לאתר של איגוד לשכות המסחר
הסדרת מעמדם המשפטי של ארגוני מעסיקים – סקירה משווה, באתר הכנסת