חוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו (הסדרים כלכליים והוראות שונות) - תקנות יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו (הסדרים כלכליים והוראות שונות)

 • חוק חדש (28 בדצמבר 1994) ס"ח 1497.
  תיקון מס' 1 (9 ביוני 1995) ס"ח 1526: סעיפים 12, 16.
  תיקון מספר 2 (7 בינואר 1997) ס"ח 1607: סעיף 20, 23.
  תיקון מס' 3 (29 בדצמבר 2001) ס"ח 1882: סעיפים 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27.
  תיקון מספר 4 (24 במרץ 2010) ס"ח 2238: סעיפים 27 ו-33.
  תיקון מס' 5 (15 ביולי 2014) ס"ח 2459: החלפת המונח מעביד.

לתחילת העמוד תקנות יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו (הסדרים כלכליים והוראות שונות)
לתחילת העמוד 1. סכום הניכוי
 • הניכוי מסכומי היטל השוואה שינכה מדור התשלומים כאמור בסעיף 22(ב) לחוק (להלן - הניכוי) ייעשה מדי חודש בחודשו ויחושב לפי סך כל ימי העבודה שעבדו בפועל עובדים כאמור בסעיף 20(א) בחודש השני שלפני החודש שבו בוצע הניכוי, כשהוא מחולק לשלושים, כפול חמישה עשר שקלים חדשים. הסכום האמור ישתנה כל אימת שיחול שינוי במחירי אשפוז ושירותים אמבולטוריים לפי חוק הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו-1996, ובאותו שיעור של שינוי.

לתחילת העמוד 2. העברת סכומים לקופת חולים
 • סכומי הניכוי יועברו לקופת חולים כאמור בסעיף 22(ב) לא יאוחר מהחמישה עשר לכל חודש שני שלאחר החודש שעבורו מועבר הניכוי.

לתחילת העמוד 3. העברת סכומים למטרת ביטוח רפואי של מקבלי פנסיה
 • סכומים כאמור בסעיף 22(ג) לחוק יופרשו ויועברו לרשות הפלסטינית מדי חודש בחודשו לא יאוחר מהחמישה עשר בחודש השני שלאחר החודש שעבורו מועבר התשלום.