חוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו (הסדרים כלכליים והוראות שונות) - פרק ד': מיסוי עקיף על ייצור מקומי

 • חוק חדש (28 בדצמבר 1994) ס"ח 1497.
  תיקון מס' 1 (9 ביוני 1995) ס"ח 1526: סעיפים 12, 16.
  תיקון מספר 2 (7 בינואר 1997) ס"ח 1607: סעיף 20, 23.
  תיקון מס' 3 (29 בדצמבר 2001) ס"ח 1882: סעיפים 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27.
  תיקון מספר 4 (24 במרץ 2010) ס"ח 2238: סעיפים 27 ו-33.
  תיקון מס' 5 (15 ביולי 2014) ס"ח 2459: החלפת המונח מעביד.

לתחילת העמוד פרק ד': מיסוי עקיף על ייצור מקומי
לתחילת העמוד 11. תיקון חוק מס ערך מוסך
 • בחוק מס ערך מוסף –
  (1) בסעיף 1 –

  (א) בהגדרת "אזור", אחרי "וחבל עזה" יבוא "למעט שטחי עזה ויריחו";

  (ב) אחרי הגדרת "אזור" יבוא:
  "שטחי עזה ויריחו" – השטחים הכלולים בתחום השיפוט הטריטוריאלי של הרשות הפלסטינית על פי ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו, שנחתם בקהיר בין ישראל לבין ארגון השחרור הפלסטיני, ביום כ"ג באייר תשנ"ד (4 במאי 1994)";


  (2) בסעיף 1א –

  (א) בכותרת השוליים, בסופה יבוא "ובשטחי עזה ויריחו";

  (ב) בסעיף קטן (א) –

  (1) בפסקה (1), במקום "מישראל לאזור ומאזור לישראל" יבוא "מישראל לאזור, מישראל לשטחי עזה ויריחו, מאזור לישראל ומשטחי עזה ויריחו לישראל";

  (2) בפסקה (2), אחרי "לתושב אזור" יבוא "ולתושב שטחי עזה ויריחו" ואחרי "לאזור" יבוא "או לשטחי עזה ויריחו";

  (3) בפסקה (3), אחרי "לתושב אזור" יבוא "או לתושב שטחי עזה ויריחו" ואחרי "באזור" יבוא "או בשטחי עזה ויריחו";

  (4) בפסקה (4), אחרי "תושב אזור" יבוא "או תושב שטחי עזה ויריחו";

  (5) בפסקה (5), אחרי "לאזור" יבוא, בכל מקום, "או לשטחי עזה ויריחו" ואחרי "לישראל" יבוא "או משטחי עזה ויריחו לישראל".

  (6) בפסקה (6), אחרי "באזור" יבוא "או בשטחי עזה ויריחו".


  (ג) במקום סעיף קטן (ב) יבוא:
  "(ב) חוק זה יחול גם על אלה:

  (1) עסקאות שעושה אזרח ישראלי באזור או בשטחי עזה ויריחו;

  (2) פעילות באזור או בשטחי עזה ויריחו של מוסד כספי או של מלכ"ר שהוא אזרח ישראלי;
  לענין סעיף קטן זה –
  "אזרח ישראלי" – כל אחד מאלה:

  (1) אזרח ישראלי כמשמעותו בחוק האזרחות, תשי"ב-1952;

  (2) תושב ישראל;

  (3) מי שזכאי לעלות לישראל לפי חוק השבות, תש"י-1950, והוא תושב אזור;

  (4) חבר-בני-אדם שאזרח ישראלי כמשמעותו בפסקאות (1) עד (3) הוא בעל שליטה בו; לענין זה, "בעל שליטה" – כהגדרתו בסעיף 32(9) לפקודת מס הכנסה;

  "תושב ישראל" –

  (1) לגבי יחיד – יחיד היושב בישראל ואינו נעדר ממנה אלא העדר ארעי;

  (2) לגבי חבר-בני-אדם –

  (א) חבר-בני-אדם הרשום בישראל ועיקר עסקיו או פעילותו בישראל;

  (ב) חבר-בני-אדם שהשליטה בו וניהולו מופעלים בישראל;


  (ג) סעיף קטן (ב) לא יחול על –

  (1) עסקאות של עסק קבוע ומתמשך בשטחי עזה ויריחו, ובלבד שנרשם לפי הדין המקביל לחוק זה החל שם;

  (2) פעילות קבועה ומתמשכת של מוסד כספי או מלכ"ר בשטחי עזה ויריחו, ובלבד שנרשמו לפי הדין המקביל לחוק זה החל שם.";

  (3) אחרי סעיף 35 יבוא:
  "סמכות לפטור מי שרשום באזור
  35א. שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע בתקנות פטור ממס לעסקאות או לפעילות בישראל, שאינם נמשכים וקבועים, של עוסק, מוסד כספי או מלכ"ר הרשומים לפי הדין המקביל לחוק זה באזור או בשטחי עזה ויריחו.";

  (4) בסעיף 38, בסופו יבוא:
  "(ג) עוסק זכאי לנכות מהמס שהוא חייב בו את המס הכלול בחשבונית מס שהוצאה כדין בידי עוסק הרשום באזור או בשטחי עזה ויריחו, והכוללת את הפרטים שקבע המנהל, ויראו מס כאמור כמס תשומות הכלול בחשבונית מס לפי חוק זה, ובלבד שהעוסק המבקש ניכוי כאמור הגיש למנהל דו"ח שנדרש לפי סעיף 72 על רכישת נכסים או קבלת שירותים מעוסקים הרשומים בשטחי עזה ויריחו.";

  (5) בסעיף 44, במקום פסקה (4) יבוא:
  "(4) כללים ותנאים לניכוי מס ששולם לפי הדין המקביל לחוק זה באזור או בשטחי עזה ויריחו.";

  (6) האמור בסעיף 47(ב) יסומן (1) ואחריו יבוא:
  "(2) חשבונית מס שיוציא עוסק מורשה לעוסק, למוסד כספי או למלכ"ר הרשומים באזור או בשטחי עזה ויריחו תהיה בצורה שקבע המנהל, תכלול פרטים שקבע ותודפס בבית דפוס שהמנהל אישר.";

  (7) בסעיף 47א, במקום "עוסק" יבוא "חייב במס" ואחרי "לשימוש בעסקו" יבוא "או לצורך פעילותו";

  (8) בסעיף 52, בסופו יבוא:
  "(ג) המנהל רשאי שלא לרשום עוסק, מלכ"ר או מוסד כספי, אם יש לו יסוד סביר לחשוש שהוא יעסוק בפעולות בלתי חוקיות.";

  (9) בסעיף 56, ברישה, אחרי "עוסקים" יבוא "שהם אזרחים ישראליים כהגדרתם בסעיף 1א(ב), שמקום עסקם הקבוע והמתמשך הוא בישראל" ובמקום "ירשום אותם המנהל כך" יבוא "רשאי המנהל לרשום אותם כך";

  (10) אחרי סעיף 60 יבוא:
  "אי רישום תושב האזור או תושב שטחי עזה ויריחו
  60א. המנהל רשאי שלא לרשום עוסק, מלכ"ר או מוסד כספי, שהוא תושב האזור או תושב שטחי עזה ויריחו ואינו אזרח ישראלי כהגדרתו בסעיף 1א(ב), או שהוא רשום לפי הדין המקביל לחוק זה בשטחי עזה ויריחו, והכל אם אין לו בישראל עסק קבוע ומתמשך או פעילות קבועה ומתמשכת.";

  (11) בסעיף 67, אחרי סעיף קטן (א) יבוא:
  "(א1) מלכ"ר שרכש טובין או שקיבל שירותים מעוסק הרשום בשטחי עזה ויריחו, יגיש למנהל, בעת הגשת הדו"ח התקופתי, דו"ח מיוחד על כך, כפי שיקבע שר האוצר בתקנות.";

  (12) בסעיף 94, במקום "דו"ח תקופתי במועד שנקבע לכך, ואף לא הגיש דו"ח ארעי כשהיה רשאי לעשות כן" יבוא "במועד דו"ח שיש להגישו לפי חוק זה";

  (13) בסעיף 117 –

  (א) בסעיף קטן (א), במקום פסקה (10) יבוא:
  "(10) הוביל טובין בניגוד להוראות סעיף 129;";

  (ב) בסעיף קטן (ב), במקום פסקאות (4) ו-(5) יבוא:
  "(4) ניכה ביודעין מס תשומות בלי שיש לו לגביו מסמך כאמור בסעיף 38;
  (5) הוביל ביודעין טובין בניגוד להוראות סעיף 129";

  (14) האמור בסעיף 129 יסומן (א) ואחריו יבוא:
  "(ב) לענין סעיף זה, "חשבונית או תעודת משלוח" – כל אחד מאלה:

  (1) חשבונית או תעודת משלוח שהוצאו כדין בישראל;

  (2) חשבונית או תעודת משלוח שהוצאו כדין באזור או בשטחי עזה ויריחו בידי עוסק הרשום שם לפי הדין המקביל לחוק זה, ובלבד שהן כוללות פרטים שקבע המנהל.";

  (15) סעיף 144א – בטל.

  (16) בסעיף 145(ג), המשפט המתחיל במלים "וכן תקנות המנהל" ומסתיים במלים "או לסוגים" – יימחק.