בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

תשואה - yield

שיעור הרווח המושג על השקעה. התשואה מוצגת בשתי דרכים:

  • תשואה נומינלית (nominal yield): התשואה בערכים שקליים שוטפים, ללא התחשבות באינפלציה.
  • תשואה ריאלית (real yield): התשואה בערכים שקליים קבועים, כלומר בקיזוז השפעת האינפלציה.

בפרסומי התשואה של גופים הפעילים בשוק ההון, כגון קופת גמל, יש להבדיל בין תשואה ברוטו, שהיא התשואה לפני הפחתת דמי הניהול, ובין התשואה נטו, שהיא התשואה הנזקפת לזכותו של החוסך.