בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

תקנון למניעת הטרדה מינית -

החוק למניעת הטרדה מינית מחייב מעביד המעסיק יותר מ-25 עובדים לקבוע תקנון "שבו יובאו עיקרי הוראות החוק בדבר הטרדה מינית והתנכלות במסגרת יחסי עבודה ויפורטו בו דרכי הגשת התלונות שענינן הטרדה מינית או התנכלות והטיפול בהן" (סעיף 7(ב) לחוק). על המעביד לפרסם את התקנון בין עובדיו. בסופן של התקנות למניעת הטרדה מינית (חובות המעביד), התשנ"ח-1998, מופיע תקנון לדוגמה.

ראה תקנון לדוגמה, בחוק למניעת הטרדה מינית.