בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

תוצר מקומי גולמי - תמ"ג - gross domestic product - GDP

הערך הכולל של המוצרים והשירותים שנוצרו במדינה בשנה מסוימת. בחישוב הערך של המוצרים מובא בחשבון רק ערכם של מוצרים לצרכן הסופי, על-מנת שלא להביא בחשבון פעמיים את ערכו של אותו מוצר. ערכם של השירותים הציבוריים מחושב כשווה לשכר ששולם למבצעיהם.

לאחר שנים רבות של גידול רצוף בתמ"ג בישראל, בשנים 2001 ו-2002 חלה ירידה בתמ"ג, כחלק מהמיתון שבו היה שרוי המשק.