בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

שעת הורות - parenthood hour

חוק עבודת נשים העניק בעבר למינקת זכות להיעדר בתשלום שעה אחת ביום במשך כל תקופת ההנקה. בעקבות תיקון לחוק הוחלפה זכות זו בזכות, הניתנת לעובדת המועסקת במשרה מלאה, להיעדר בתשלום שעה אחת ביום, במשך ארבעה חודשים מתום חופשת הלידה, ללא קשר לשאלה האם היא מיניקה את עוללה. בשנת 2016 ניתנה לאם האפשרות להעביר זכות זו, כולה או חלקה, לאב, ובהתאם לכך שונה שמה של הזכות ל"שעת הורות".

 

הסכמים קיבוציים שונים מעניקים זכות זו לתקופה ארוכה יותר.