בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

שנת מס - tax year

 

חישוב מס הכנסה נעשה על בסיס הכנסתו השנתית של הנישום. השנה אליה מתייחסות ההכנסות היא שנת המס. שנת המס היא:

  • עד חודש מרס 1986: השנה המתחילה בתחילת חודש אפריל ומסתיימת בסוף חודש מרס שאחריו;
  • החל מחודש ינואר 1987: השנה המתחילה בתחילת חודש ינואר ומסתיימת בסוף חודש דצמבר שאחריו (כלומר שנת המס זהה לשנה הקלנדרית).

שנת המס 1986, שהיא שנת מעבר בין שתי הגדרות אלה, נמשכה תשעה חודשים בלבד (מחודש אפריל ועד חודש דצמבר).