בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

שכר פנסיוני - pensionable salary

חלק השכר המהווה בסיס לניכוי ולהפרשה לקופת גמל לשכירים. בפקודת מס הכנסה קרוי חלק זה בשם "הכנסה מבוטחת". גובהו נע בין 50% ל-100% מהשכר הכולל, בהתאם לרכיבי השכר שנקבעו כבסיס לעניין זה. רכיבים אלה כוללים את רכיבי השכר הקבועים של העובד כגון שכר יסוד, תוספת ותק וכו', ואינם כוללים החזר הוצאות, ורכיבים לא קבועים כגון גמול שעות נוספות. ככל שהשכר הפנסיוני הוא בשיעור קטן יותר מתוך השכר הכולל, כן נפגעת הכנסתו של העובד עם פרישתו מעבודה. לפיכך נכללת פעמים רבות במשא-ומתן על השכר דרישה להכללת רכיבי שכר נוספים בשכר הפנסיוני.