בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

שכר מקסימום - maximum wage

השכר המרבי שמותר לשלם במקום עבודה מסוים או בענף מסוים. בישראל לא נהוג שכר מקסימום, אך פעמים אחדות הועלתה הצעה להנהיגו. בהצעת חוק עובדי הציבור (הגבלת שכר), התשס"א-2000, למשל, הוצע שהשכר המרבי של עובד ציבור לא יעלה על סכום שהוא פי 20 משכר המינימום. במקרה אחר הוצע שהשכר המרבי במפעל מסוים יהיה לא יותר מאשר פי 15 מהשכר הנמוך ביותר באותו מפעל.

בדומה לקביעתו של שכר מינימום, גם קביעתו של שכר מקסימום נועדה לצמצם את פערי השכר. שכר מינימום עושה זאת באמצעות הגבלת הקצה התחתון של הסקלה, ושכר מקסימום עושה זאת באמצעות הגבלת הקצה העליון.