בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

שכר ברוטו - gross pay

סך כל התשלומים ששולמו לעובד בתקופה מסוימת (חודש, בדרך כלל), קודם לחישוב הניכויים החלים על תשלומים אלו, להבדיל מהשכר נטו, שהוא השכר ברוטו ממנו הופחתו ניכויי החובה. בית הדין הארצי לעבודה קבע בנושא זה (דב"ע נד/227-3):

המקובל ביחסי העבודה בישראל הוא נקיבת סכומי שכר ורכיבי שכר על בסיס "ברוטו", בעוד שהסכם בדבר "שכר נטו" הוא חריג הטעון הסכמה מפורשת, ברורה וחד משמעית.