בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

שירות הפיקוח על העבודה -

גוף ממשלתי, הפועל במסגרת משרד העבודה והרווחה. השירות הוקם על-פי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, שבו מוגדרות מטרותיו:

בראש השירות עומד מפקח העבודה הראשי.