בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

שיעור עליית המדד -

שיעור עליית המדד בתקופה מסוימת מחושב כהפרש בין המדד בסוף התקופה ובין המדד בתחילת התקופה, מחולק במדד בתחילת התקופה.