בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

רמת הקבצה - level of aggregation

במסגרת שיטות שכר עידוד, גודלה של היחידה הארגונית שביצועיה נמדדים לשם קביעת גובהו של שכר העידוד. רמת ההקבצה הקטנה ביותר היא העובד הבודד (שכר עידוד אישי), ורמות גדולות יותר הן צוות, מחלקה ומפעל.