בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

רופא תעסוקתי -

רופא המתמחה בקביעת התאמתו, מבחינה בריאותית, של עובד לעבודה מסוימת. קביעה זו נחוצה, בעיסוקים מסוימים, לפני תחילת העבודה. בעקבות פגיעה בכושרו של העובד נדרשת קביעה של רופא תעסוקתי על העיסוקים המתאימים לו. לחוות דעת של רופא תעסוקתי משקל רב בתביעות של אובדן כושר עבודה ונכות מעבודה. בנוסף עוסק רופא תעסוקתי בזיהוי סיכונים במקום העבודה ונקיטת אמצעי זהירות מפניהם.

 

הגדרת תפקידו וסמכויותיו של רופא תעסוקתי

רופא תעסוקתי