בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

קצבת שאירים - survivors allowance

אלמנה/אלמן ויתומים של תושב או תושבת ישראל זכאים לקצבת שאירים מהמוסד לביטוח-לאומי אם מתקיימים כל התנאים הבאים:

  • הנפטר או הנפטרת היו מבוטחים 12 חודשים רצופים לפני פטירתם, או 24 חודשים, גם לא רצופים, מתוך 5 השנים האחרונות שקדמו לפטירתם (כן מזכות בגמלת שאירים תקופות הביטוח המזכות בקצבת זיקנה).
  • הנפטר או הנפטרת שילמו דמי-ביטוח כחוק.
  • אלמן שאין עמו ילדים, זכאי לגמלת שאירים רק אם אינו מסוגל לכלכל את עצמו או שהכנסתו אינה עולה על סכום הקבוע בחוק.

קצבת השאירים ליחיד היא בשיעור של 16% מהשכר הממוצע במשק. שיעורי קצבת השאירים לאלמנה או לאלמן שאין עמם ילדים, נקבעים בהתאם לגילם ולכושרם לכלכל את עצמם. בתנאים מסוימים נוספות לקצבה תוספת בעד שני ילדים הנמצאים עם האלמן/האלמנה ותוספת ותק ביטוח.

מקבלי קצבת שאירים, שאין להם הכנסה נוספת העולה על סכום קצבת השאירים ליחיד (אם אין בהם תלויים), או על סכום קצבת השאירים לשניים (אם יש בהם תלויים), זכאים לתוספת בהתאם לחוק הבטחת הכנסה.

זכאים לקצבת שאירים שהגיעו לגיל קצבת זיקנה והיו מבוטחים פרק זמן כנדרש בחוק, עשויים להיות זכאים לקצבת זיקנה מלאה ובנוסף גם ל-50% מקצבת השאירים המגיעה להם.