בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

קצבה - allowance

תשלום חודשי שניתן לא תמורת עבודה בחודש שבו הוא משולם, אלא בהתאם לזכויות שנצברו בעבר. המוסד לביטוח-לאומי משלם למבוטחים קצבת זיקנה, קצבת שאירים, קצבת ילדים וקצבת נכות. פקודת מס הכנסה עוסקת בקצבה המשולמת על-ידי קופת גמל לקצבה.