בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

קצבה מזכה -

בפקודת מס הכנסה: גובה הפנסיה שבגינו ניתן פטור ממס לפנסיונר. בשנת 2012 גובהה של הקצבה המזכה הוא 8,190 ש"ח לחודש. פנסיית שאירים פטורה ממס הכנסה בחלקה שעד גובה הקצבה המזכה. לפנסיה המשולמת למי שהגיע לגיל פרישה ניתן פטור ממס הכנסה בגובה 43.5% מהפנסיה שבגבולות הקצבה המזכה.