בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

קופת חולים - health care organization

כל תושבי המדינה מבוטחים בביטוח בריאות במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי. השירות הרפואי ניתן למבוטח באמצעות קופת החולים שהוא חבר בה. בישראל פועלות ארבע קופות חולים: שירותי בריאות כללית (הגדולה שבהן), מכבי שירותי בריאות, קופת חולים מאוחדת וקופת חולים לאומית.

דמי ביטוח בריאות, המשמשים למימון שירותים אלו, מנוכים ממשכורתו של העובד ומועברים למוסד לביטוח לאומי, שמחלק אותם בין קופות החולים לפי קריטריונים שנקבעו בחוק ביטוח בריאות ממלכתי.

לאתר של שירותי בריאות כללית
לאתר של מכבי שירותי בריאות
לאתר של קופת חולים מאוחדת
לאתר של קופת חולים לאומית