בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

קופת גמל - benefit fund, provident fund

מוסד פיננסי המשמש להפקדת כספים על-ידי העובד ועל-ידי המעביד, כספים הניתנים לעובד בעת קרות המאורע המתאים, בהתאם לתקנונה של קופת הגמל ולהוראות החוק: פרישת העובד מעבודה, הגעת העובד לגיל המתאים, מעבר תקופת זמן נאותה מתחילת החברות בקופה ועוד. המסגרת החוקית לפעולת קופות הגמל בישראל ניתנת בפקודת מס הכנסה ובתקנות שהותקנו מכוחה. על פעולתן של קופות הגמל מפקח אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון שבמשרד האוצר.

מבחינת העובד משמשות קופות הגמל לסוגיהן לשתי מטרות עיקריות:

 • חיסכון לטווח בינוני או ארוך, אשר להגשמתו קיים מגוון רחב של קופות גמל שנועד לענות על צרכים שונים של העובד בתחום זה.
 • השגת הטבות מס, שהופכות חיסכון בקופות אלה לעדיף במידה ניכרת על-פני חיסכון רגיל. הקלות מס אלה מוקפות סייגים שמוגדרים בסעיפים רבים של פקודת מס הכנסה.

קופות הגמל נבדלות זו מזו בהיבטים הבאים:

 • השכר המהווה בסיס לחיסכון בקופה;
 • כללי הניכוי מהעובד והפרשת המעביד לקופה;
 • זיכוי/ניכוי ממס הכנסה בגין הניכוי מהעובד;
 • מס הכנסה על הפרשת המעביד;
 • משך החיסכון בקופה והזכויות שמוקנות לחבר;
 • כללי שמירת הזכויות בקופה בעת החלפת מעביד;
 • מועד משיכת הכסף מהקופה: בתום זמן קצוב, בגיל זיקנה, במקרה נכות, במקרה מוות או לאחר הפסקת עבודה;
 • אופן משיכת הכסף מהקופה: בבת-אחת (קופת גמל לתגמולים) או בתשלומים חודשיים (קופת גמל לקצבה);
 • מס הכנסה על משיכת כסף מהקופה;
 • הגורם המנהל את הקופה: בנק, חברת ביטוח, קרן פנסיה, או קופה מפעלית.
 • אופן צבירת הזכויות: הפרשות קבועות או הטבות קבועות.
 • תמהיל ההשקעות של הקופה.

לאתר גמל נט להשוואת קופות גמל.