בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

קופת גמל לקצבה - pension fund

קופת גמל שהכספים המופקדים בה נועדו לקבלת קצבה, כלומר לעמית יינתנו תשלומים חודשיים, החל מהמועד שבו הוא נעשה זכאי לתשלומים אלה (להבדיל מקופת גמל לתגמולים). מתחילת שנת 2008 נחלקות קופות הגמל לקצבה לשני סוגים:

  • קופת גמל משלמת לקצבה, שבבוא העת תשלם קצבה לעמית.
  • קופת גמל לא משלמת לקצבה, שבבוא העת יעביר העמית את הכספים שהצטברו בה לקופת גמל לקצבה, וזו תשלם לו את הקצבה, בהתאם למקדם הפנסיה המתאים לו.

קרנות הפנסיה ותוכנית ביטוח גמלה שבמסגרת ביטוח מנהלים נמצאות בקטגוריה זו.