בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

קואופרטיב - cooperative society

אגודה שיתופית, מפעל שהבעלות עליו נמצאת בידי עובדיו, להבדיל ממרבית מקומות העבודה, שבהם נעשית העבודה על-ידי שכירים שאינם בעלי המפעל. לכל אחד מהחברים בקואופרטיב חלק שווה בבעלות עליו, ולעתים מתבטא השוויון גם בשכר שווה לכל החברים. בנוסף לחברים מעסיק הקואופרטיב גם שכירים, שלהם אין חלק בבעלות.

הבולט בין מקומות העבודה מסוג זה בישראל הוא הקואופרטיב לתחבורה, "אגד". בהתאם לאתר האינטרנט של "אגד", מועסקים בו 3,225 חברים ו-4,575 שכירים (בשנת 2001).

מבחינת דיני העבודה חבר הקואופרטיב אינו נחשב לשכיר של הקואופרטיב, כלומר לא מתקיימים יחסי עובד-מעביד בינו ובין הקואופרטיב. חוק הביטוח הלאומי עוסק במפורש בסוגיה זו, באומרו: "לענין חוק זה רואים חבר אגודה שיתופית העובד במפעל האגודה או מטעמה - כעובד, ואת האגודה - כמעבידו".