בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

קבלן - contractor

אדם (או גוף) המבצע עבודה שלא במסגרת יחסי עובד-מעביד, תמורת תשלום הניתן לו בעד ביצוע העבודה (ולא בעד הזמן שהוא משקיע בביצוע העבודה).

בין קבלן למזמין עבודה לא מתקיימים יחסי עובד-מעביד, בהתאם למבחנים לקיומם של יחסים כאלה: הקבלן אינו מחויב לעשות את העבודה באופן אישי אלא רשאי להעבירה לאחרים, הקבלן אינו פועל על-פי הוראות שוטפות של המעביד, והוא עושה את עבודתו במסגרת עסק עצמאי שלו ולא של המעביד. במקרה של חוסר עמידה בתנאים אלה, עלול בית הדין לעבודה לקבוע שחרף קביעתם החוזית של הצדדים התקיימו ביניהם יחסי עובד-מעביד.