בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

צו עשה -

צו של בית המשפט המורה לבצע פעולה מסוימת. סעיף 33יא לחוק הסכמים קיבוציים, למשל, מתיר לבית הדין לעבודה ליתן צו עשה להחזרתו לעבודה של עובד שפוטר תוך פגיעה בחופש ההתאגדות שלו.