בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), תש"ל-1970 - Work Safety Ordinance

חוק שנועד להגביר את הבטיחות בעבודה, באמצעות קביעת כללים מפורטים לתנאים הסביבתיים שבהם מתבצעת העבודה, כך שיווצרו תנאי עבודה שאינם מסכנים את הבריאות והבטיחות. תקנות שהותקנו מכוח חוק זה מפרטות אמצעי בטיחות שחובה על המעביד לנקוט במגוון רחב של עיסוקים.

 לטקסט המלא של פקודת הבטיחות בעבודה.