בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

פערי השכר - wage differntials

ההבדלים בשכר בין בעלי השכר הגבוה לבעלי השכר הנמוך. להצגת פערי השכר משמשים חלוקת האוכלוסייה לעשירונים ומקדם ג'יני. לצמצום פערי השכר משמשת קביעתם של שכר מינימום ושכר מקסימום.