בסיס ידע

מילון לתנאי עבודה

פנסיית נכות - disability pension

פנסיה המשולמת, במסגרת תוכנית פנסיה מקיפה, לעובד שכושר ההשתכרות שלו הצטמצם כתוצאה מנכות או מחלה. שיעורה של פנסיית הנכות שווה למכפלת שיעור הנכות של העובד בשיעור הפנסיה אליו היה מגיע לו המשיך להיות עובד פעיל עד הגיעו לגיל פרישה.

כאשר הנכות נגרמה עקב תאונת עבודה, לא משולמת פנסיית נכות, משום שבמקרה זה זכאי העובד לגמלת נכות מהמוסד לביטוח-לאומי, ומניעת כפל גמלאות תואמת את עקרונות הביטחון הסוציאלי המנחים את קרן הפנסיה.