בסיס ידע
מילון לתנאי עבודה

פנסיית גישור - bridging pension

פנסיה המוצעת לעובד במסגרת יוזמה של המעביד לפרישה מוקדמת של העובד, ומטרתה לגשר בין מועד הפרישה ובין המועד שבו יתחיל העובד לקבל פנסיה מקרן הפנסיה שהוא חבר בה. תנאיה של פנסיית הגישור נקבעים במשא-ומתן לקראת חתימת ההסכם לפרישה מוקדמת, ובגיבושם מובאים בחשבון משכורתו של העובד קודם הפרישה והכנסות שיכול העובד לקבל לאחר הפרישה ממקורות אחרים, כגון דמי אבטלה או הכנסה מעבודה חדשה.